kvshyk in A Sentence

  1

  Kvshyk room and smokin shit goes and says.

  0
  2

  Yny Kvshyk something you said!

  0
  3

  Kvshyk Hey, what happened?

  0
  4

  Kvshyk come on time?

  0
  5

  House sleep Kvshyk and time Jdanshdynyn.

  0
  6

  Which Kvshyk? Hmvnkh tall tall

  0
  7

  Good to see you Kvshyk Khvshvqtm.

  0
  8

  It was his work Kvshyk.

  0
  9

  Kvshyk? ḵwshyyy No,

  0